Bináris opciók binomiális bemenet


Látták: Átírás 1 Közgazdasági Szemle, L. Bár az opciók különösen a devizaopciók, illetve az opciós jogokat tartalmazó értékpapírok piaca dinamikusan bõvült az utóbbi idõben, az opciók árazásában a világ sok pontján alkalmazott szofisztikált módszerek Magyarországon ma még csak szûk körben terjedtek el.

A szerzõ azokat a modelleket mutatja be, amelyek alkalmasak lehetnek az újonnan kiírandó opcióknak a már piacon lévõ opciók árával összhangban történõ árazására, illetve annak elemzésére, hogy a piac milyen jövõbeli ár- és volatilitásalakulás lehetõségét rejti magában. Az elmúlt években több ilyen modell született, a tanulmány ezek közül csak azokat veszi sorra, amelyeknek az alapja vagy az idehaza is gyakran használ binomiális modell, vagy a véges differenciák módszere.

A szerzõ célja a modellek felhasználóbarát bináris opciók binomiális bemenet, illetve hibáik és erényeik összevetése. A volatilitáskockázatról A volatilitás egyre gyakrabban szerepel a szakmai vitákon.

Bár a kockázat mérõszámaként már nagyon régóta használjuk, sokáig úgy tekintettünk rá, mint egyfajta idõben állandó értékre, olyan tényezõre, ami diverzifikációval bináris opciók binomiális bemenet.

bináris opciók binomiális bemenet

Az, hogy a volatilitás idõben változhat, alapvetõen csak az opciókkal kereskedõ üzletkötõket, illetve az õ kockázatukat figyelemmel kísérni hivatott személyeket érintette. A kereskedés globalizálódásával azonban a diverzifikáció lehetõsége egyre jobban beszûkül, az egyre jelentõsebb spekulációs tõke pedig idõrõl idõre felbolygatja a piacokat, a volatilitás hirtelen jelentõs változását okozva ezzel. Éppen ezért az érintettek köre a fentieknél lényegesen tágabb lehet. Gyakori megfigyelés a piacon, hogy a bináris opciók binomiális bemenet és az árfolyamok negatív módon korreláltak, azaz az árfolyamok esésekor a volatilitás tipikusan megnõ.

Ezt korábban a piacok közötti diverzifikációval részben ki lehetett védeni, hiszen a zuhanás az egyik piacon nem feltétlenül járt együtt a többi piac esésével. Ma azonban a tõkepiacok oly mértékben összekapcsolódtak, hogy az egyik piac esését gyakran követi a többi piac lefelé mozdulása is. Ezeknek a bináris opciók binomiális bemenet két következménye van.

Mint az látható volt, a probléma már régen nem csak az opciós piacon kereskedõk problémája.

A volatilitás elõrejelzése és a visszaszámított modellek

Talán ennek is köszönhetõ, hogy a volatilitás elõrejelzése, illetve a volatilitáskereskedés módszerének kialakítása az elméleti pénzügyi szakirodalomban is egyre gyakrabban vetõdik fel. Ebben a dolgozatban célom a volatilitás elõrejelzésére az opciók előnyei modellek bemutatása, illetve egymással való összevetése. Bár mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban nagyon elterjedt a volatilitást ökonometriai módszerekkel leíró ARCH- és GARCH- általánosított autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitás; Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity modellek használata, ezzel a dolgozatomban nem kívánok foglalkozni.

Ezekrõl a modellekrõl jó áttekintést ad Varga [].

Ehelyett elemzésem középpontjába a tõzsdéken is jegyzett volatilitásindexeket, a nagy befektetési bankok által is ajánlott visszaszámított modelleket, illetve a véges differenciák modelljét helyeztem. A visszaszámított modellek lényegében arra keresik a választ, hogy milyen jövõbeli ár- és volatilitásalakulással számolt a piac, amikor ezeket az opciós árakat meghatározta.

Az így kapott eredmények felhasználásának célja kettõs lehet. A kapott adatok egyrészrõl felhasználhatók más termékek, elsõsorban derivatívok árazására, másrészrõl a kapott volatilitásértékek a volatilitás elõrejelzésére is alkalmasak lesznek. A modellek bemutatása elõtt röviden áttekintjük, hogyan lehet a volatilitás értékét más módszerekkel meghatározni.

A historikus volatilitás A volatilitás jövõbeli alakulásának elõrejelzésére a legegyszerûbb és legelterjedtebb módszer az úgynevezett historikus volatilitás számítása. Ennek során feltesszük, hogy a múltbeli adatokból számított volatilitás a jövõben is jellemzõ lesz, azaz a volatilitás idõben nem változik.

E szerint az értékelési eljárás szerint a volatilitás a folytonosan számított hozam szórása éves szinten. A képlet mögött két feltételezés húzódik meg. Az egyik az, hogy a volatilitás alapvetõen bináris opciók binomiális bemenet kereskedés eredménye. Így, mivel egy évben kereskedési nappal számolunk, a volatilitás értékét befolyásoló információ csak ekkor érkezik a piacra.

Ennek köszönhetõ a vel való szorzás. A másik feltevés az, hogy az egymást követõ napi hozamok egymástól függetlenek és azonos normális eloszlásúak. Így varianciáik összeadhatók. Mivel mi nem varianciáról, hanem szórásról beszélünk, ezért nem vel, hanem vel szorzandó bináris opciók binomiális bemenet napi volatilitás értéke.

A gyakorlati alkalmazás során gyakran adják azt a tanácsot, hogy a historikus volatilitás számítása során ugyanannyi idõre tekintsünk vissza a múltba, mint amekkora idõtávra a számított értéket fel kívánjuk használni. Azaz ha a volatilitást egy egyéves opció árazásához akarjuk felhasználni, akkor egy egyéves múltbeli adatsort használjunk fel a historikus volatilitás meghatározásához.

Így implicit módon azzal a feltevéssel élünk, hogy a volatilitás idõben állandó, holott ennek a tapasztalatok ellentmondanak. Ezért használják inkább a piac vélekedését jobban tükrözõ, az opciók piaci árából visszaszámított úgynevezett implicit volatilitást.

Az implicit volatilitás Az implicit volatilitás meghatározása során a piacokon jegyzett opciók árából indulunk ki. A volatilitás meghatározásának alapja a Black Scholes-modell. Azt keressük, hogy milyen volatilitásértéket kellene e modellekben alkalmazni, hogy annak eredményeként éppen az aktuális piaci opciós árat kapjuk vissza.

A kérdés tehát az, hogy milyen jövõre vonatkozó volatilitásérték van a piac fejében, mikor opciót jegyez adott áron a piacon. Természetesen ebben az esetben is feltevéseket teszünk. A legalapvetõbb feltevés, hogy a fenti modellek jól árazzák az opciókat. Ha ugyanis a Black Scholes- vagy a Cox Ross Rubinstein-modell nem írja le jól a valóságot, akkor nem kapunk vissza jó értéket.

Ezen a ponton pedig újabb problémába ütköztünk, hiszen egyik modell sem tekinthetõ hibátlannak, a valóságot hûen tükrözõnek. Ezért ahogyan Rebonato [] szellemesen fogalmaz az implicit volatilitás tulajdonképpen az a rossz érték, amit egy rossz képletbe beírva a helyes árfolyamot kapjuk vissza.

Az implicit volatilitás felhasználását ért egyik leggyakoribb kritika az, hogy a fenti modellek is abból a feltételezésbõl indulnak ki, hogy a volatilitás idõben állandó. Ez az opciók árából visszaszámított volatilitásértékekben is meglátszik. A piaci árakból a volatilitást kiszámolva ugyanis azt tapasztaljuk, hogy az az opciók kötési árfolyamától és futamidejétõl nem lesz független.

Sokan bemutatták azt a jelenséget, hogy az opciók implicit volatilitása a kötési árfolyam függvényében változik, egy mosolyhoz hasonló formát rajzolva ki. Ezt nevezték el volatilitásmosolynak volatility smile.

Egyesek ezt nem annyira mosolynak, mint inkább grimasznak tartják skewmert szerintük az implicit volatilitás a kötési árfolyam növekedésével folyamatosan csökken. Rebonato [] szerint a devizapiacon a mosoly inkább a fejlett országok devizáira jellemzõ, míg a feltörekvõ országok emerging market devizáira inkább a grimasz jellemzõ. Rebonato érveléséhez hasonló megállapításokra jutott Zou [] is.

Õ a részvénypiacot elemezve próbálta feltárni az opciók árában benne foglalt kockázatmentes eloszlást, illetve az implicit volatilitást. Eredményei szerint a helyzet a részvénypiacon az es krach után változott meg. Addig a mellékmunka kiegészítő jövedelem, illetve -grimasz nem lépett fel. Ennek kialakulását arra vezeti vissza, hogy a hozamok eloszlása a gyakorlatban nem bináris opciók binomiális bemenet, mivel a nagy negatív hozamok valószínûsége lényegesen nagyobb a nagy pozitív hozamokénál.

A historikus valószínûség eloszlásait felhasználva az entrópia minimalizálása által meghatározott implicit volatilitások már a piacon tapasztalt grimasznak megfelelõk lesznek.

A grimasz kialakulásának okát tehát alapvetõen abban látja, hogy a piaci szereplõk nagyobb esélyt adnak a nagy árzuhanásnak, mint az áremelkedésnek. Ez gyakorlatilag egybecseng Rebonato megállapításával, hiszen a fejlett gazdaságok devizáinál mit kereshet a hálózaton nagy csökkenés valószínûsége azonos a nagy emelkedés valószínûségével, míg egy felzárkózó gazdaság esetén a valuta összeomlásának nagyobb valószínûséget ad a piac, mint a hirtelen felértékelõdésének.

bináris opciók binomiális bemenet

Ezt a volatilitás lejárati szerkezete term structure of volatility tartalmazza. A két változó szerint pedig megrajzolható az adott termék opciós piacának implicitvolatilitásfelülete. Minden hibája ellenére az implicit volatilitás jelentõs piaci információt jelent, a piac szereplõi gyakran használják tájékozódási pontként, illetve további elemzések kiindulópontjaként. Hogy ez mennyire jellemzõ, azt jól mutatják az úgynevezett volatilitásindexek is. Ezek egy-egy likvid opciós piac implicit volatilitását hivatottak kifejezni, méghozzá több opció implicit volatilitásának felhasználásával.

Mivel ezeket az indexeket több tõzsdén jegyzik, sõt származtatott ügyletek alaptermékeként is szolgáltak, részletesebben foglalkozom velük. Bináris opciók binomiális bemenet volatilitásindexek Mint arról szó volt, a tõzsdén jegyzett volatilitásindex tulajdonképpen kiemelt opciók implicit volatilitásainak súlyozott átlaga.

Az implicit volatilitás beszélgetések bináris opciók csak egyes opciókhoz kötõdik, a piac egészérõl nem sokat árul el. Ahhoz, hogy a volatilitásmosoly, illetve a lejárati szerkezet hatásait kiszûrjék, nem egyetlen kötési árfolyam és egyetlen lejárat opcióit keresni bitcoinokat most fel, hanem ezek valamilyen kombinációját.

Így jutottak el a volatilitásindexek számításáig. Ezek elõnyei és a hátrányai hasonlók az egyéb például részvény- vagy kötvénypiaci index jellemzõihez.

Bár a piac átlagos alakulását jól bemutatják, mégis csak egy, a részleteket elfedõ átlagot jelentenek. Ezek az indexek a továbbiakban felhasználhatók a piaci várakozások egyfajta mérõszámaként, de esetenként származtatott ügyletek alaptermékeként is. Nézzük meg röviden, hogyan épülnek fel ezek a termékek!

bináris opciók binomiális bemenet

A DAX-ra szóló opciókból több volatilitásindexet is számítanak. Ezek az adott lejáratú, az ATM értéket közrefogó kötési árfolyamokhoz tartozó vételi és eladási opciók implicit volatilitásának átlagaként adódnak. Az aggregált VDAX-index esetében megpróbálják az értéket a lejárati idõpontoktól is függetlenné tenni. Ezt a A súlyokat a kitûzött negyvenöt napos idõponttól való eltérések jelentik, a volatilitás értékét éves szintre kerekítik.

Betekintés: Fekete Csaba - Telekommunikációs beruházások, mint reálopciók

A kereskedés kezdeti szakaszában hogy minél hamarabb tudjanak VDAX-értéket számítani nemcsak a Természetesen, ahogy a kereskedés beindul, ezeket az értékeket a közelebbi lejáratok értékeire cserélik fel.

A gondot csak az jelentette, hogy maga az index nem állítható elõ, így nem lehetett valós alapterméke a határidõs ügyletnek, hiszen a szintetikus elõállítás és ezáltal az arbitrázs nem mehetett végbe.

A névleges idõpont, amire az implicit volatilitás értékeit átlagolják, a CBOE-n harminc naptári nap. Az index az ehhez legközelebb lévõ két idõpont ATM-hez legközelebb lévõ vételi és eladási opciók implicit volatilitásának súlyozott értékeként adódik.

bináris opciók binomiális bemenet

Kivételt jelentenek azok a lejáratok, ahol a kifutásig nyolc vagy annál kevesebb nap van hátra. Ekkor ugyanis a piac gyakran abnormálisan viselkedik, ami az index értékét összezavarná.

Ezért ezeket az értékeket a számításnál kihagyják. Százalék ábra A VIX értéke január és szeptembere között 0 Év Mindkét index esetén a vételi call és az eladási put opciók értékét a vételi és az eladási árfolyamok számtani átlagaként kapjuk. Ezzel két probléma is megoldódik.

Egyrészt el lehet kerülni azt a vitát, hogy melyik alkalmasabb valójában a volatilitás mérésére, másrészt a marzs esetleges szélesedésének hatásai is elkerülhetõk.

bináris opciók binomiális bemenet

Ezért az elsõ esetben a binomiális Cox Ross Rubinstein-modell, az utóbbiban a Black Scholes-modell felhasználásával számítják az implicit volatilitás értékét. Visszaszámított modellek A továbbiakban azokat a modelleket mutatom be, amelyek szintén a piacon forgó opciók árából próbálnak meg információt nyerni, azonban a fentieknél bonyolultabb módszerrel igyekeznek több tudást szerezni.

A cél nem csupán az opciók árában lévõ bináris opciók binomiális bemenet volatilitás meghatározása, hanem az úgynevezett helyi volatilitás felületének a kiszámítása.

bináris opciók binomiális bemenet

A helyi volatilitás az egyes jövõbeli idõpontokhoz tartozó volatilitásérték. Ha úgy tetszik, bináris opciók binomiális bemenet bináris opciók binomiális bemenet egyetlen ma és az opció lejárata közötti periódust rövidebb részperiódusokra bontjuk. Az eljárás hasonló, mint amikor kötvények lejáratig számított hozamából IRR forward hozamgörbét számolunk. A kötvények lejáratig számított hozama csak egy adott kötvényre jellemzõ, önmagában a piacról nem mond el sokat.

Aki az IRR alapján próbál egy másik kötvényt beárazni, könnyen félreárazhatja azt. A hozamgörbe meghatározásának éppen az a célja, hogy minden lejárathoz rendelkezzünk elemi kötvényhozamokkal, vagy ami ezzel egyenértékû, ismerjük az egyperiódusos hozamokat tartalmazó forward görbét. A következõ modellekkel fel tudjuk majd rajzolni a helyi volatilitás felületét, ami az árfolyam és az idõ függvényében megadta a helyi, egy periódusra érvényes volatilitásokat.

Az analógiát tovább folytatva, hasonlóan járunk el, mint amikor a kötvények lejáratig számított hozamából egyperiódusos forward hozamokat számítunk. Ott is piaci árakat használunk, célunk ott is olyan értékek kikövetkeztetése, amivel a számított árfolyamok a lehetõ legkisebb mértékben térnek el a kötvények piaci árától.

A fenti felület tisztázása minden, az opciós piacon részt vevõ paci szerelõ számára bináris opciók binomiális bemenet lehet. A csupán az opció kiírásával foglalkozó bankokat az érdekli, milyen volatilitást vár a piac a jövõben az egyes periódusokban. De fontos lehet a kérdés a spekulánsok számára is. Ha az opciót lejáratáig megtartjuk, és a volatilitás valóban megegyezik az implicit volatilitással, akkor a dinamikus -fedezés során realizált hozam éppen a kockázatmentes hozammal fog megegyezni.

Ha azonban csak az opció futamidejénél rövidebb ideig folytatjuk ezt a stratégiát, a realizált hozam ennél magasabb lehet. Az arbitrazsõrt tehát az opció egész futamideje érdekli, a spekulánst azonban nem feltétlenül! Ugyanígy a kötvények esetén a fedezeti ügyletkötõt, illetve az arbitrazsõrt nem a hozamgörbe valós jövõbeli alakja érdekli, hanem az, hogy hogyan viszonyul a most kiszámított hozamgörbével beárazott kötvény ára a többi kötvényéhez.

A spekuláns azonban arra kíváncsi, hogyan alakul a hozamgörbe a jövõben, illetve ha a várakozási elmélet szerint haladunk, mennyire becsli jól a forward görbe a jövõbeli hozamokat.

Hasonlóan az implicit volatilitás sem a spekuláns, hanem a fedezeti ügyletet kötõ, illetve az arbitrazsõr számára fontos. A spekulánst az izgatja, mennyire jelzi ez jól elõre a jövõbeli volatilitást. Célunk tehát az lesz, hogy a piacon kereskedett opciók implicit volatilitásának felhasználásával azokat a különbözõ jövõbeli idõpontok közötti volatilitásértékeket határozzuk meg, amelyek a piaci árakban benne foglaltatnak.

Így lesznek alkalmasak ezek a modellek a késõbbiekben más, akár bináris opciók binomiális bemenet opciók értékének a többi piacon forgalmazott opció értékével összhangban történõ árazására, illetve akinek arra van szüksége a jövõbeli volatilitás elõrejelzésére.

A kialakított modellek diszkrét idejûek, az alapjuk általában a Cox Ross Rubinsteinféle binomiális vagy trinomiális fa, illetve a véges differenciák módszere. Ennek megfelelõen a számolás eredményeképpen egy jövõbeli árfolyam fát kapunk eredményül, ahol a jövõben a részvényárfolyam csak bizonyos idõpontokban bizonyos értékeket vehet fel. A bemutatott modellek nem csupán a könyvtárak és az elméleti közgazdászok számára készültek.

Bináris opció a jövő

Derman és Kani modellje a Goldman Sachs által árusított szoftver alapja, amelyet bankok és intézményi befektetõk számára árusítanak. A modell célja alapvetõen a volatilitás elõrejelzése. Bár Rubinstein modelljét a gyakorlatban ritkábban alkalmazzák, az egyik legtisztább és legegyszerûbben használt visszaszámított modell.