Interaktív lehetőségek


turbó opciók demó számlával regisztráció nélkül

Az interaktív tábla és a pedagógiai érték Előzmények, párhuzamok és összefüggések az interaktív lehetőségek tábla tömeges elterjedésével kapcsolatban A közoktatásban zajló oktatási infrastruktúra-fejlesztés az interaktív tábla hangsúlyos megjelenését eredményezte az intézményekben.

Már nemcsak egy-egy innovatív közösség munkája, pályázata eredményeképp találkozunk ezekkel az eszközökkel, hanem tömeges mértékben; a megújulás, interaktív lehetőségek tanári tervező munka átalakulásának pozitívuma mellett felszínre hozva számtalan nehézséget is. A következő áttekintés célja, hogy személyes tapasztalatokra építve az előzmények együtt láttatásával fogalmazzon meg párhuzamokat és problémafelvetéseket az interaktív tábla elterjedésével kapcsolatban, s ezáltal ráirányítsa a figyelmet arra, hogy további lépésekre és együttgondolkodásra van szükség az információs technológiák oktatási felhasználásának területén a jelenleg is formálódó tanárképzésben és -továbbképzésben egyaránt.

Háttér, problémafelvetések Az oktatás technikai eszközeinek üzemeltetéséhez szükséges műszaki-technikai tudás, továbbá az eszközök pedagógiai interaktív lehetőségek nélkülözhetetlen oktatástechnológiai ismeretrendszer területén, a fokozatosan javuló eredmények mellett, napjainkban is még jelentős hiányosságok jellemzik a köz- és felsőoktatásban foglalkoztatott pedagógusokat, oktatókat Hunya,; Lakatosné Török, ; Fehér A probléma forrása, oka sokrétű.

Interaktív eszközök

Az oktatási környezetben zajló informatikai eszközhasználat mennyiségének és minőségének megítélése összetett kérdés.

Hátterében többek között az otthoni és intézményi korszerű eszközellátottság, az internethez történő hozzáférés minősége, az oktatási intézménynek e témára irányuló stratégiája, az egyén interaktív lehetőségek szükséges IKT-kompetenciák megléte — a szakmai tudás, a használati aktivitás, illetve a interaktív lehetőségek fűződő viszonyulások állnak, melyek befolyásolják a felhasználást Török, Tovább árnyalja a képet, hogy korszerűtlenné, majd használhatatlanná váltak a korábbi oktatástechnikai interaktív lehetőségek például a dia- és írásvetítők, videomagnók, nyelvi laborokígy a tantárgyi oktatás számára fejlesztett, korábban gazdag kínálatot biztosító segédanyagok, dia filmek, hanganyagok, fóliák, oktatócsomagok, szemléltető anyagok, térképek, tablók, modellek stb.

Elavulttá váltak a felsoroltak oktatási alkalmazását biztosító metodikák is, melyek nem egyszerűen transzferálhatók a digitális pedagógia területére. Egy átmeneti ideig a hiányt a verbalitás, a tanári magyarázatokban megnyilvánuló szemléletesség pótolta. Újra népszerű lett az a gondolat, miszerint a jó pedagógus krétával és egy táblával, a tankönyvre támaszkodva is közvetíteni képes a korszerű ismeretanyagot a kréta közben filctollra cserélődött. Ez részben érthető is.

Előzmények, párhuzamok és összefüggések az interaktív tábla tömeges elterjedésével kapcsolatban

A számítógép, valamint a téma középpontjába kerülő interaktív tábla eszközrendszere integrálja a korábbi oktatástechnikai eszközök funkcióit, az audiovizuális információk széles palettáját képes közvetíteni a diákok számára. Az internetes tartalmak, oktatóprogramok, a digitális tankönyvek és interaktív feladataik háromdimenziós virtuális valósága pótolni hivatott olykor még a kézzel fogható eszközök és tevékenységek valós alkalmazását is.

Az interaktív tábla hosszú távon olcsóbbá teheti az oktatást. Számtalan interaktív lehetőségek, tabló, fóliasorozat, térkép, hagyományos oktatócsomag, természettudományos kísérleti eszköz és alapanyag, valamint technikai eszköz gyártása vált feleslegessé megjelenésével.

AZ IKT alkalmazásának lehetőségei a magyartanárképzésben

Interaktív lehetőségek digitális oktatási környezetben, megfelelő technikai, szakmai tudással és a használatra irányuló pozitív attitűddel rendelkező tanítók, tanárok, oktatók az eszköz- és alapanyag-igényes hagyományos tevékenységek tanórai megvalósításához képest olykor kisebb erőfeszítéssel alkalmazzák a interaktív lehetőségek folyamataik során a táblát.

Ők korunk kedvelt, innovatív pedagógus-példaképei, akik erre irányuló képzéseken, konferenciákon folyamatosan tökéletesítik tudásukat. A megszülető technikai megoldások közötti válogatáshoz, a konkrét tanítási folyamatba történő beépítéshez speciális pedagógiai-informatikai tudás szükséges. Ugyanakkor több felmérés jelentős pozitív változást jelez e területen.

Az informatikai eszközök intézményfejlesztő hatásainak önértékelési céllal folytatott hazai vizsgálata, mérőeszköze, az eLEMÉRÉS től kezdődően online kérdőíves formában szólítja meg az intézményeket.

Vizsgálja, hogy az iskola miképp támogatja az IKT-eszközök alkalmazását a tanulás, tanítás, a szervezeti működés vonatkozásában, és ehhez milyen eszközrendszer áll rendelkezésre.

Az e területekre fókuszáló kérdőívek eredményei következetes fejlődést mutatnak a vizsgált években.

 • Interaktív digitális tábla Az interaktív digitális tábla olyan — nevéből is következően teljes interaktivitással bíró — oktatási eszköz, amely egyesíti a számítógépet és a projektort, és ezt egy olyan táblával bővíti, amelynek segítségével a táblára írt szövegek, rajzok, ábrák elmenthetők, visszajátszhatók, kinyomtathatók, e-mailben továbbíthatók
 • AZ IKT alkalmazásának lehetőségei a magyartanárképzésben
 • Barátságos kalauz az interaktív táblák használatához | Pedagógiai Folyóiratok
 • Az interaktív eszközök a célközönség növelésének egyik módja.
 • Az interaktív tábla és a pedagógiai érték | Pedagógiai Folyóiratok
 • GYŐR,
 • Mazda c x 5 kereskedés vásárlása

Az információs technológiák oktatási felhasználásáról szóló, ben zajló európai kutatás 27 országot érintett, köztük Magyarországot is. Általános megállapításai között szerepel, hogy a tanárok jellemzően pozitívan viszonyulnak a tanulással összefüggő eszközhasználathoz. A sokféle területtel foglalkozó kutatás IKT-infrastruktúra, virtuális tanulási környezet, tanárok és tanulók IKT-használata stb. A vizsgált országok közül hazánk például a 4.

Interaktív lehetőségek olyan informatikai-számítástechnikai, általános célú alapozó tárgyak vették át, melyek szaktól függetlenül elsősorban a felsőfokú tanulmányok eredményes elvégzését segítik, kevésbé pedagógiai, módszertani szempontok által szervezettek.

Az IKT kompetencia alkalmazása a földrajztanításban

Kiemelten szükséges foglalkozni a tanítók informatikai és pedagógiai-informatikai tudásával. Az ellentmondás e területen a legjelentősebb, mely nem látszik feloldódni az előttünk álló időszakban sem.

 1. Встреча Ричарда с Кэти оказалась для нее неожиданной.
 2. Опираясь о стол одной рукой, Николь встала.

A Nemzeti alaptanterv óta feladatokat fogalmaz meg az informatika műveltségi terület vonatkozásában az 1—4. Ugyanakkor az új kerettanterv szerint választható tárgy az informatika az alsó tagozaton, mely tovább árnyalja a képet. Jelenleg a tanítóképzés — bátran kijelenthető — kevésbé készít fel ezekre a feladatokra. Mivel az informatikatanár nem interaktív lehetőségek az interaktív lehetőségek tagozaton, nincs megfelelő és elegendő szakember a tanításhoz.

Könnyen belátható, hogy az érintett tanulók különösen igénylik a szakértő gondoskodást e témakörben, hisz iránymutatást, eligazodást kell kapniuk intézményes formában is, mely ellensúlyozni próbálja a 6—9 éves korosztálynál kialakult, veszélyeket is hordozó informatikai gyakorlatot.

1. Bevezetés.

A pedagógusképzés napjainkban ugyan sokkal nagyobb kihívásokkal küzd, ebbe a problémahalmazba azonban bele kell értenünk a leendő tanítók és tanárok oktatástechnológiai, illetve pedagógiai-informatikai felkészítésének hiányosságait is.

A felsőoktatásba jelentkező pedagógusjelöltek informatikai-számítástechnikai felkészültsége hiányosságokat mutat, annak ellenére, hogy a közoktatás már a es évek közepétől, végétől tartalmazza az erre irányuló ismereteket Baksa-Haskó, Aki digitális oktatási anyagokat, illetve digitális tanulási-tanítási környezetet használ az órán, közvetve informatikai ismereteket, mintákat közvetít tanítványainak.

Ugyanakkor oktatás-informatikai szempontból rendszerezett, alapos számítástechnikai tudás bázisán lehet a korszerűnek tartott területeket — például interaktív lehetőségek virtuális tanulási és kommunikációs környezeteket, az e-learning, a WEB2, vagy az interaktív tábla sokrétű eszközrendszerét — bevonni az oktatási folyamatokba.

Interaktív lehetőségek, a kutatások alapján igazolható az is, hogy a interaktív lehetőségek intézmények — a pályázati lehetőségek okán — napjainkban jelentős előnnyel rendelkeznek például az interaktív táblákkal történő ellátottság területén a felsőoktatáshoz képest.

Barátságos kalauz az interaktív táblák használatához

A főiskolai-egyetemi oktatók technikai, pedagógiai, informatikai tudása sokszor elmarad a hallgatókétól, pedig közvetlenül, illetve közvetett módon mintákat kellene adniuk hallgatóságuknak e területen is. Meghatározóan a prezentációkkal támogatott előadások jellemzik az oktatói gyakorlatot, a kisebb közösségekben, szemináriumi keretek között megvalósuló interaktív táblahasználat kevésbé elterjedt Lakatosné Török, Interaktív lehetőségek nem vitatható, hogy elsőként a felsőoktatás keretein belül kellene megszületnie annak a hallgatói módszertani tudásnak, mely az információs technológiák oktatási alkalmazásának problémáit képes differenciáltan kezelni a gyakorlatban Kubinger-Pillmann, A tanártovábbképzés a másik hangsúlyos szintér.

bináris opciók a nap végi stratégiák

Értékes tanfolyamok, képzések, konferenciák foglalkoznak az interaktív táblával az érdeklődő pedagógusok közreműködésével. Gondot okoz továbbá a többféle táblatípus megjelenése az intézményekben. A képzések e sokféleséghez nem mindig tudnak igazodni.

Mivel a közreműködők legtöbb esetben nem rendelkeznek rendszerezett informatikai-számítástechnikai tudással, a látott új megoldások esetleg más táblatípusra vonatkozó tudás kisebb részét képesek beilleszteni saját gyakorlatukba.

Természetesen alapvető fontosságúak, megkerülhetetlenek ezek a továbbképzések, konferenciák.

Absztrakt.

Utalnak Internet chipek, amelyeken keresnek, például a táblaszoftverek lehetőségei mellett ma a szavazórendszerekre fordítódik kiemelt figyelem.

Talán megfogalmazható, hogy e technikai újdonságok, lenyűgöző látványok nagyon motiválóak, ugyanakkor arányaiban kevesebb fókusz helyeződik a táblaszoftver és egyéb alkalmazások pedagógiai, a tanulási folyamatokat a tanuló és tanár interaktivitását támogató interaktív lehetőségek.

 • A nemzetközi felmérések azt bizonyítják, hogy az interaktív tábla használatával a közoktatásban nőtt a tanár és a tanóra hatékonysága, multiszenzoriális volta miatt nagyobb mértékben képes összpontosítani a diákok figyelmét a tananyagra Becta
 • Interaktív táblák az oktatásban | Az IKT alkalmazása a gyógypedagógiában
 • Interaktív táblák az oktatásban Az interaktív táblák oktatásban való elterjedésében Angliát tekinthetjük úttörőnek.
 • Сбоку Кэти могла довольно близко видеть лицо отца.
 • Megszereztem az első pénzt

Tartalmi és módszertani döntések sorozatát kell meghozniuk a tanároknak, hogy a befektetett előkészítő munkájuk eredményeképp, mit, milyen formában és hogyan mutassanak be tanítványaiknak az órán a tábla segítségével. Jogos a kérdés, hogy nem válik-e öncélúvá, illetve mikor válik pedagógiai értelemben haszontalanná a tábla előtti munka?

Interaktív asztrológia oktatás

Elegendő-e a digitális tartalmakhoz történő hozzáférés és bemutatás? Ez a puszta megjelenítés hordozza-e interaktív lehetőségek hatékonyabb eredményeket a tanulásban, valós segítséget ad-e minden esetben a mélyebb, hosszabb távú, alkalmazásképes tudás elsajátításához? Az interaktív táblák oktatási felhasználásának interaktív lehetőségek szóló tanulmányok mellett egyre több kritikai hang is megfigyelhető a kutatási eredményekben Kétyi, ; Hercz, Nguyen Thanh és Petró, Biztosítottá váltak a technikai feltételek kiemelten a számítástechnika órák számára, elősegítve a Interaktív lehetőségek alaptanterv informatika műveltségterületének ismeretközvetítését.

platform bináris opciókkal való kereskedéshez

Hatása azonban messze túlmutatott ezen — a számítógépek már a tanári szobákban, szertárakban, nagyobb előadótermekben is megjelentek, és  rákapcsolódva a helyi hálózatra, készen álltak arra, hogy bármely tárgy oktatásában, a tanári felkészülésben, továbbá adminisztratív feladatok elvégzésében is hasznosíthatók legyenek.

A Sulinet Express program pedig további segítséget jelentett a diákok, tanárok és szülők számára a számítógéppark bővítésében és korszerűsítésében.